Notariusz

Notariusz Izabela Łukasiewicz zapewnia profesjonalną obsługę z zakresu dokonywania czynności notarialnych, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim oraz w kancelarii notarialnej. Czynności notarialnych można dokonać przy pomocy tłumacza przysięgłego, jak również czynności notarialne mogą być dokonane także w innym miejscu (czynności wyjazdowe), jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Czynności notarialne

Dokumenty

Opłaty

Czynności notarialne

Notariusz Izabela Łukasiewicz dokonuje następujących czynności:
 • sporządza akty notarialne (m. in. darowizny, sprzedaż, zamiany, działy spadków, podziały majątków, ustanowienia odrębnej własności lokali, ustanowienie hipoteki, testamenty);
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;
  • sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać, na pełnomocnictwach, zgodności odpisu z okazanym dokumentem, czasu okazania dokumentu, pozostawania przy życiu – w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego,  pozostawania osoby w określonym miejscu);
  • spisuje protokoły (z przyjęcia lub odrzucenia spadku, ze zgromadzeń i posiedzeń wspólników spółek, z walnych zgromadzeń spółdzielni, z zebrań wspólnot mieszkaniowych, z oświadczeń towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego, dokumentujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki i inne);
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

  Dokumenty

  Nieruchomości gruntowe – działki gruntu, niezabudowane, zabudowane:
  1. dane z dokumentów tożsamości (dowodów osobistych, paszportów), imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, numer i data ważności dowodu osobistego albo paszportu,
  2. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego dokumentującego nabycie prawa własności, np. umowa darowizny, sprzedaży, zamiany, zniesienia współwłasności, podział majątku, lub prawomocne postanowienie Sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, decyzja, itp.)
  3. numer księgi wieczystej,
  4. zaświadczenie Urzędu Miasta / Urzędu Gminy stwierdzające, czy przedmiotowa nieruchomość gruntowa – działka położona jest  na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji, zaświadczenie Starosty / Prezydenta Miasta dot. planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu,
  5. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej w przypadku odłączenia działki,
  6. wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku takiego planu
  7. dodatkowe informacje: cena, płatność, wysokość zaliczki, zadatek, termin zapłaty i wydania nieruchomości itp.,
  Dodatkowo:
  • jeżeli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu w sprawie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia lub darowizna uczyniona od dnia 01 stycznia 2007 roku, wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku lub braku podatku,
  • przy ustanawianiu hipoteki – oświadczenie Banku, pełnomocnictwa pracowników Banku, KRS Banku,
  Nieruchomości lokalowe / spółdzielcze własnościowe prawo:
  1. dane z dokumentów tożsamości (dowodów osobistych, paszportów), imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, numer i data ważności dowodu osobistego albo paszportu,
  2. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego dokumentującego nabycie prawa własności, np. umowa darowizny, sprzedaży, zamiany, zniesienia współwłasności, podział majątku, lub prawomocne postanowienie Sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, decyzja, itp.)
  3. numer księgi wieczystej,
  4. zaświadczenie Urzędu Miasta / Urzędu Gminy stwierdzające, czy przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest  na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji,
  5. dodatkowe informacje: cena, płatność, wysokość zaliczki, zadatek, termin zapłaty i wydania nieruchomości itp.,
  Dodatkowo:
  • jeżeli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu w sprawie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia lub darowizna uczyniona od dnia 01 stycznia 2007 roku, wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku lub braku podatku,
  • przy ustanawianiu hipoteki – oświadczenie Banku, pełnomocnictwa pracowników Banku, KRS Banku,
  • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  Postępowanie spadkowe / akt poświadczenia dziedziczenia:
  1. dane z dokumentów tożsamości (dowodów osobistych, paszportów), imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, numer i data ważności dowodu osobistego albo paszportu,
  2. akt zgonu spadkodawcy – osoby zmarłej,
  3. testament jeżeli został sporządzony,
  4. numer PESEL spadkodawcy np. zaświadczenie, unieważniony dowód osobisty zmarłego,
  5. odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,
  6. odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, pozostających w związkach małżeńskich,
  7. oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeśli były już składane,
  Dodatkowo:
  • numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku,
  Pełnomocnictwo:
  • dane mocodawcy (osoba udzielająca pełnomocnictwa): imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, PESEL, numer i data ważności dowodu osobistego albo paszportu,
  • dane pełnomocnika: imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL
  • zakres pełnomocnictwa,
  Testament:
  • dane testatora: imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, PESEL, numer i data ważności dowodu osobistego albo paszportu,
  • dane osoby powołanej do spadku: imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL,
  Intercyza przedmałżeńska:
  • imiona, nazwisko, imiona rodziców, adresy zamieszkania, PESEL, numer i data ważności dowodów osobistych albo paszportów osób, które chcą wstąpić w związek małżeński,
  Intercyza / Umowa majątkowa małżeńska wyłączająca wspólność majątkową:
  • imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, PESEL, numer i data ważności dowodu osobistego albo paszportu, odpis skrócony aktu małżeństwa,
  Spółki – założenie, przekształcenia, połączenia, podział, likwidacja, itp. – lista potrzebnych dokumentów wysyłana jest po konsultacji telefonicznej

  Opłaty

  Wysokość maksymalnych stawek taksy notarialnej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
  z dnia 28 czerwca 2004 roku.

  Wszystkie informacje i porady udzielane w Kancelarii Notarialnej są bezpłatne (niezależnie formy udzielenia porady, jej długości i zawiłości). Klient uiszcza prawem przewidzianą taksę notarialną jedynie w sytuacji, gdy zawnioskuje o wykonanie czynności notarialnej (sporządzenie dokumentu notarialnego).

  Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Do wynagrodzenia Notariusza doliczyć należy podatek VAT w wysokości 23%.

  Notariusz jako płatnik pobiera również wymagane prawem podatki (pcc – podatek pod czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) oraz opłaty sądowe, a następnie przekazuje je na rachunki bankowe właściwych instytucji.


  Kontakt

  Kancelaria Notarialna Izabela Łukasiewicz. NOTARIUSZ Gdańsk, Żabianka

  Adres: Chłopska 72/6, 80-350 Gdańsk

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek 09:00 – 17:00
  wtorek 09:00 – 17:00
  środa 09:00 – 17:00
  czwartek 09:00 – 16:00
  piątek 09:00 – 16:00
  sobota po wcześniejszym uzgodnieniu
  niedziela Zamknięte

  Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu dokonania czynności poza godzinami urzędowania kancelarii - również w niedziele i święta.

  Telefon: 58 691 24 37, 509 189 189

  Adres email: lukasiewicz@notariusz-gdansk.net

   FORMULARZ KONTAKTOWY

   TWOJE IMIĘ I NAZWISKO

   TWÓJ E-MAIL

   TWÓJ TELEFON

   TWOJA WIADOMOŚĆ

   X

   POLITYKA PRYWATNOŚCI

   Zaktualizowaliśmy ważne informację o przetwarzaniu danych. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

   INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

   Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.